تبلیغات
وبلاگ شهید مهدیقلی ناصری
تجدیدنظر(پژوهش)
تجدیدنظر قبلًا درقانون اصول محاکمات حقوقی مصوب1329

قمری(استیناف)-مواد484 به بعد-ودرقانون.آ.د.م مصوب1318،(پژوهش)

-مواد475به بعد-نامیده می شد.

دادگاه تجدیدنظر ازهمان اختیاراتی برخورداراست که دادگاه نخستین

داراست؛بدین معناکه دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه نخستین،

هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی (قانونی)

رسیدگی و قضاوت می کند.

محدوده ی مرحله ی نخستین هم ازحیث موضوع وهم ازحیث

اشخاصی که درآن دخالت داشته اند،بایدرعایت شود. به همین علت

طرح ادعای جدید درمرحله ی تجدیدنظرودخالت اشخاصی غیرازاصحاب دعوای

مرحله ی نخستین،درمرحله ی تجدیدنظر،علی القاعده مجازنمی باشد.


 آ.د.م/پیشرفته---دکترشمس
طبقه بندی: حقوق،