تبلیغات
وبلاگ شهید مهدیقلی ناصری
تصرف عدوانی،ممانعت ازحق ومزاحمت
ماهیت تصرف عدوانی درآیین دادرسی مدنی وآیین دادرسی کیفری ازحیث

نتیجه یکسان است وشاکی مخیراست ازطریق تقدیم دادخواست حقوقی رفع

تصرف عدوانی ویاازطریق شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی

 یارفع مزاحمت وممانعت ازحق رابخواهد.

(نظریه اداره کل حقوقی وتدوین قوانین قوه قضاییه/نظریه شماره7/274-1381/2/14)

            -------------------------------------------------------------------------
طبق م 158 ق.آ.د.م-دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:ادعای متصرف

سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت اومال غیرمنقول راازتصرف وی خارج

کرده واعاده ی تصرف خودرانسبت به آن مال درخواست می نماید.

در م 159 ق.آ.د.م- تقاضای کسیکه رفع ممانعت ازحق ارتفاق یاانتفاع

خودرادرملک دیگری بخواهد،دعوای ممانعت ازحق است.

دعوای مزاحمت:طبق م 160 ق.آ.د.م - دعوایی که به موجب آن متصرف

مال غیرمنقول درخواست جلوگیری ازمزاحمت کسی رامی نمایدکه نسبت

به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را ازتصرف متصرف خارج کرده باشد.طبقه بندی: حقوق،