تبلیغات
وبلاگ شهید مهدیقلی ناصری
درباره دادگاه
)دادگاه عمومی بر اساس « م 2  ق.ت.د.ع.ا »در محل هایی

 که رئیس قوه قضاییه تشخیص می دهد تشکیل می گردد.

وتعیین قلمرو محلی وتعداد شعب آن با مقام مزبوراست

2)تخصیص شعب به حقوقی و جزایی درحوزه قضایی ،بارئیس قوه قضاییه

یامقامات مجازازطرف وی می باشد.«م 1 آیین نامه اصلاحی  ق.ت.د.ع.ا.».

3)دادگاه عمومی حقوقی باحضور رئیس شعبه یادادرس

علی البدل تشکیل می شود.

4)دردادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکمفرما است.

5)دادرس علی البدل درصورتی دردادگاه باابلاغ رئیس کل دادگاه،

حضوریافته وانجام وظیفهمینمایدکه رئیس دادگاه معذوریت داشته

 وغایب باشد؛اماانجام وظیفه ی همزمان هردومقام مزبور،

دردادگاه واحدمنع قانونی ندارد.امادراین حال پرونده هاتوضیع گردیده وهریک

درپرونده ی موردرسیدگی،کلیه اختیارات ووظایف مندرج

دربند الف«م14 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.»را خواهد داشت.

6)رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حوزه ی قضایی مستقردرمرکزبخش،

برشعب دیگرنظارت وریاست دارد«م7 آ.ا.ق.ت.د.ع.ا.»ودفترشعبه اول،

دفترکل دادگاه است.

طبقه بندی: حقوق،