تبلیغات
وبلاگ شهید مهدیقلی ناصری
چندنکته درارث
»» ماترک و ارث: ماترک دارایی ناخالص متوفی وعام است،

اماارث دارایی خالص متوفی وخاص است.


2»» هرطبقه ازطبقات سه گانه به ترتیب درارث مقدم بردیگری

است.وهرگاه فردی ازطبقه اول باشد طبقه دوم ارث نمی برد

وازطبقه دوم باشد، طبقه سوم ارث نمی برد
.

3»»
درصورت فوت همزمان دوفردکه ازهم ارث می برند،اگر

  تاریخ فوتشان معلوم باشد ازهمدیگر ارث نخواهند برد.


4»» دوفردی که ازهم ارث می برند،اگرتاریخ فوت یکی معلوم

 وتاریخ فوت دیگری مجهول باشد،کسیکه تاریخ فوتش مجهول است

  ازکسیکه تاریخ فوتش معلوم است ارث می برد.


5»»  اگر تاریخ فوت هردو فرد مجهول باشد،دراین حالت

 ازهم ارث نخواهندبرد،به استثناء

غرق وهدم(مثل تصادف)که ازهم ارث می برند.
طبقه بندی: حقوق،